سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌منظور اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب برای هزینه‌های معین می‌بایست در چارچوب تامین اعتبارات مالی طرح‌ها اقدام نمایند. نرم‌افزار تامین اعتبار مالی طرح‌های شماران موجب می‌گردد تا سازمان‌های مذکور در قالب اعتبارات مالی تخصیص یافته، ضمن به انجام رساندن هزینه‌های مذکور، هزینه‌ها را کنترل و مدیریت نمایند.