چاپ کردن این صفحه

در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، به‌منظور ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها، بدهی و تعهد، لازم است قبل از تخصیص اعتبارات، مجوز لازم از سوی دستگاه مافوق صادر گردد و سپس برای تامین هزینه‌های جاری اعتبارات مناسب تخصیص داده شود. این امر دستگاه‌های دولتی را قادر خواهد ساخت تا در چارچوب اعتبارات هزینه نمایند.