اطلاعات حاصله از نرم افزار بهای تمام شده پروژه‌های شماران که وظیفه طبقه بندی و تسهیم هزینه‌ها به منظور محاسبه و تعیین بهای تمام شده پروژه‌ها و طرح‌ها را عهده دار است می‌تواند علاوه بر تعیین بهای تمام شده پروژه‌ها، در مراحل مختلف، انحراف هزینه‌های واقعی را از پیش بینی‌ها و برآوردهای اولیه مشخص نماید تا از این طریق مدیریت سازمان کنترل‌های لازم را در مورد مراکز هزینه اعمال نماید و به‌تواند تصمیمات لازم را در خصوص کارایی یا عدم کارایی قسمت‌های مختلف اتخاذ نماید.

محیط نرم‌افزار