طبقه بندی سیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد1194

محاسبه حقوق کارکنان سازمان ها و بررسی پرداختی ها اگر بخواهد به صورت دستی و توسط نیروی انسانی انجام شود مشکلاتی را در بر خواهد داشت. چه سازمان و شرکت کوچک باشد چه بزرگ نیاز به یک سیستم یکپارچه برای بررسی پرداختی ها و دریافتی های مربوط به حقوق کارکنان نیاز داریم. در این بین یکی از بهترین نرم افزارهای تولید شده در زمینه ی حقوق و دستمزد کارکنان، نرم افزار تولید شده توسط شماران سیستم است. در این مطلب قصد داریم این نرم افزار را طبقه بندی کنیم.

طبقه بندی سیستم حقوق و دستمزد

طبقه بندی کار: برای کنترل و ثبت هزینه حقوق و دستمزد ابتدا بایستی کار به صورت کامل طبقه بندی شود.در یک سازمان معمولا کار به سه روش طبقه بندی می شود که در زیر آنها را توضیح خواهم داد:

1- طبقه بندی مسئولیتی (نرم افزار حقوق و دستمزد): در این مورد می توان گفت که طبقه بندی بر اساس دوایر و بخش های مختلف سازمان صورت می گیرد. در طبقه بندی بر اساس مسئولیت می توان کنترل بهتری روی حقوق و دستمزد داشت که از ویژگی های خوب طبقه بندی مسئولیتی(نرم افزار حقوق و دستمزد) می باشد.

2- طبقه بندی فعالیتی(نرم افزار حقوق و دستمزد): در طبقه بندی فعالیتی کار به دو قسمت کار تولیدی و کار غیر تولیدی تقسیم بندی می شود. کار تولیدی به بهای تمام شده محصول تولیدی می افزاید اما کار غیر تولیدی به عنوان هزینه دوره به حساب می آید.

3- طبقه بندی ردیابی(نرم افزار حقوق و دستمزد): در این مورد کار به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.کار مستقیم حقوق و دستمزد کارمندان و یا کارگران می باشد که ردیابی هزینه آنها از لحاظ اقتقادی به صرفه باشد.کار غیر مستقیم حقوق و دستمزد کارمندان و یا کارگرانی می باشد که ردیابی هزینه آنها از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی باشد.

 

مطلع بودن از عوامل لیست حقوق و دستمزد برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد ضروری می باشد.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با نرم افزار حقوق و دستمزد لینک زیر را مشاهده کنید.

 

«نرم افزار حقوق و دستمزد»

اشتراک در شبکه های اجتماعی