نمونه هايي از شاخصهاي فرارمالیاتی ، کتمان درآمد و حساب سازی

نمونه هايي از شاخصهاي فرارمالیاتی ، کتمان درآمد و حساب سازی

١- عدم ثبت و درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی وکد(شماره اقتصادی) جعلی و یا کد دیگران، مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید. 

٢- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران، جاری شرکاء و غیره.
٣- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه. اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی ویا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.
٤- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.
٥- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.
٦- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.
٧- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا ب هزینه های موسسه
٨- ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.
٩- خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.
١٠- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی) و سوء استفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.
١١- منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی ویا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده .
١٢- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.
١٣- خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.
١٤- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان .
١٥- انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا و اسناد هزینه.
١٦- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.
١٧- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده دستمزد و سربار تولید.
١٨- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.
١٩- کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.
٢٠- تخلفات کامپیوتری شامل :
– تغذیه کامپیوتر با اطلاعات ورودی ساختگی.
– تغییر دادن اطلاعات ورودی جهت پردازش.
– حذف اطلاعات ورودی به منظور تقلب.
– تغییر محتویات پرونده های اصلی به وسیله برنامه های غلط کامپیوتری.
٢١- ایجاد اطلاعات غلط در پرونده های اصلی(ایجاد فروشندگان و خریداران ساختگی در سیستمهای معین بستانکاران وبدهکاران).
٢٢- تغییر محتوای برنامه کامپیوتری با هدف تقلب.
٢٣- از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی و جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.
٢٤- حذف ،الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است،از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.
٢٥- ارائه دستور العمل و برنامه ساختگی کامپیوتری به ماموران تشخیص مالیات.
٢٦- استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و برای سازمان امور مالیاتی.
مأخذ : کتاب حسابرسی مالیاتی تالیف مرحوم محمدعلی بیگ پور معاون اسبق عملیاتی رئیس سازمان امور مالیاتی