شماران در همایش ها

حضور شماران سیستم در بزرگترین کنفرانس مدیریت فرآیند و رهبری سازمان - آذر 95 نظر به اهمیت مدیریت اثربخش سازمانها…