شُماران در همایش ها

حضور شماران سیستم در بزرگترین کنفرانس مدیریت فرآیند و رهبری سازمان - آذر 95 نظر به اهمیت مدیریت اثربخش سازمانها و توجه به بهبود فرآیندها ، مدیریت فرآیندی به عنوان نگاهی کارآمد به معماری سازمانی و سبک رهبری سازمانها به عنوان تفکری نوین برای کسب اهداف استراتژیک و عملیاتی بنگاههای…