نظارت

بازرسی

به منظور بالا بردن سطح کیفی ارائه خدمات به مشتریان این واحد بر کلیه امور ،فعالیتها ،فرایند ها ،روشها و گردش کار ،منابع انسانی و مشتریان نظارت داشته و در مقاطع مختلف به صورت دروه ای و یا پیش بینی نشده براساس سیاست های اتخاذ شده کلیه فعالیتها و افراد را مورد بازرسی و کنترل قرار میدهد.

  • سنجش میزان رضایت مشتریان از عملکرد شرکت، محصولات و کارکنان
  • بازرسی عملکرد و اجرائی کارکنان در سازمان مشتری
  • سنجش و عملکرد سازمان برای دستیابی به اهداف
  • بازرسی عمومی ، بازرسی ساختار و تشکیلات
  • مقایسه عملکرد واحد های سازمان از لحاظ کمی و کیفی با استاندارد های تدوین شده
  • کنترل کيفيت و پيشرفت پروژه، ارائه گزارشات انحراف و تشکيل کميته راهبري پروژه